ТРЗ и Личен състав

Независимо от вида и сложността на организацията ви, „Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ може да ви предложи всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Изнасянето на администрирането на възнагражденията на служителите на организацията ще ви помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешкия ресурс, като ще ви даде и възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност.

 • Изготвяне на месечен анализ на брутните и нетните заплати, социалните осигуровки, ДЗПО, здравните осигуровки, ДДФЛ, болнични, надбавки. Месечният анализ ще бъде изготвян индивидуално по отдели;
 • Попълване на информация за осигурените лица за целите на Националния Осигурителен Институт (НОИ);
 • Информация относно ползван платен годишен отпуск и неплатен годишен отпуск;
 • Актуализиране на информацията в трудовите и осигурителните книжки (при промяна на условията на договора);
 • Попълване на необходимите документи при пенсиониране;
 • Попълване на необходимите документи за целите на Бюрата по труда;
 • Изготвяне и попълване на справка (анализ) за изплатените суми по граждански договор за целите на данъчните служби на годишна база;
 • Преизчисляване на доходите на осигурените лица във връзка с изискванията на Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица;
 • Изготвяне на ведомост за изплащане на възнаграждения в зависимост от договора:
  – Трудов договор;
  – Граждански договор;
  – Договор за управление.
 • Попълване на фишове за работна заплата, когато има трудово правоотношение (трудов договор);
 • Попълване на сметка за изплатени суми по граждански договор, договор за управление.