Счетоводство

„Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

Независимо от степента на важност на счетоводните процеси за бизнеса Ви, „Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ ще ви предостави услуги, които напълно отговарят на нуждите на организацията ви и ще ви позволи да използвате счетоводната информация за правилно управление на вашия бизнес.

Независимо от размера и вида на организацията Ви, „ Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ предлага гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес.

Услугите в сферата на счетоводството, които предлага Счетоводна Къща „Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ са следните:

 • Абонаментно счетоводно обслужване при сключен двустранен договор;
 • Осчетоводяване на банкови документи;
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици;
 • Следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка – декларация по ЗДДС;
 • Подаване на справката – декларация по ЗДДС към НАП;
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП;
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП;
 • Електронно банкиране;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;
 • Пенсионни услуги;
 • Административни услуги;

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Годишно счетоводно приключване, ГФО, годишна данъчна декларация,отчет за статистиката;
 • Изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице;